Každý řidič je povinen pustit vyjíždějící MHD ze zastávky a neblokovat mu cestu ve vyhrazených pruzích. V praxi ale dochází k omezování MHD stále častěji. Kdy mají tramvaje, autobusy a trolejbusy přednost, a kdy pro ně platí stejná pravidla jako pro ostatní?

Nevím, čím to je, ale v poslední době potkávám na silnicích stále více řidičů, kteří neumí (a nebo prostě nerespektují) zásadní – a přitom jednoduchá – pravidla silničního provozu. Zejména ta v souvislosti s MHD, kdy ignorují právo tramvaje, autobusu nebo trolejbusu, vyjet ze zastávky, a ještě mu ideálně zablokují cestu stáním ve vyhrazeném pruhu. V lepším případě jen zdrží ostatní, a v horším mohou ohrozit životy jiných nebo způsobit nehodu.

Kdy má MHD přednost

Denně přemýšlím, proč k tomu dochází

Protože mě MHD doveze prakticky všude, kde potřebuji, vyjíždím s autem do městského provozu málokdy. O to více pozoruji ráno řidiče, kteří vidí dobrých 30 metrů od sebe skulinu v jízdním pruhu, do něhož se potřebují zařadit, a tak šlápnou na plyn a vystřelí k ní. V 99 % případů se zatím stalo, že se zařadit nestihl, a zůstal stát na kolejích, kudy vede i vyhrazený jízdní pruh pro MHD.

Než se dala kolona opět do pohybu, zablokoval ten „jouda“ tři tramvaje a dva autobusy, které kvůli němu nabrali zpoždění dobré tři minuty (ano, v jízdním řádu frekventovaných tras je to fakt hodně). Možná jsem trochu natvrdlý, ale stále to neumím pochopit. Je takový problém chvíli počkat? Možná s tím hodně souvisí, že řidiči ignorují pravidlo zipu, a tak se řidiči snaží zařadit do jízdního pruhu „jako prase“.

Přání autora: Kéž by se zase řidiči naučili respektovat zákony a jeden druhého, a uvědomili si, že svým pospícháním často ohrožují sebe i ostatní.

Autobus vyjíždějící ze zastávky má vždy přednost

Snad nejjednodušší pravidlo (a platí to obecně, nejenom u MHD), že má autobus vyjíždějící ze zastávky v obci vždycky přednost (neplatí pro zastávky mimo města a obce). Zákon o silničním provozu ukládá v § 25 odstavci 6 povinnost řidičům ostatních vozidel, aby umožnili vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla.

A pokud takový autobus nebo trolejbus zastaví v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla dokonce zastavit a počkat, až cestující vystoupí a nastoupí (§ 15 odstavec 1 zákona o silničním provozu). Totéž platí pro autobus s označením autobusu přepravujícího děti, to musíte zastavit vždy, bez ohledu na podobu zastávky.

Pohyb v jízdních pruzích vyhrazených pro MHD

Ve vyhrazeném jízdním pruhu by se nemělo pohybovat jiné vozidlo než to, kterému je pruh určen. A co když autobus nebo trolejbus z tohoto pruhu vyjíždí do pruhu vedlejšího? Kdo má v tomto případě přednost?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zde opět zákon o pozemních komunikacích (§ 13 odst. 2) hovoří jednoznačně: „Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla.“

A poslední, mnohdy nedodržované pravidlo se týká případu, kdy řidič jedoucí vedle vyhrazeného pruhu odbočuje vlevo. V takové situaci musí dát přednost vozidlům ve vyhrazeném pruhu. (§ 21 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích).

Pozor, tramvaj! Ale nezmatkujte

Ačkoliv mnoho řidičů nemá s pravidly silničního provozu problémy, ve chvíli, kdy se na scéně objeví tramvaj, začnou zmatkovat.

Panuje mýtus, že tramvaj má přednost vždy a všude. Není to pravda, i tramvaje se řídí pravidly silničního provozu; ale jsou trochu zvýhodněny. A samozřejmě pro ni platí i zvláštní ustanovení, která jsou uvedena v § 13 a 14 zákona 361/2000 Sb. pod kapitolou „Jízda ve zvláštních případech“. Tento zákon říká, že:

  • „Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.“ Dříve se tato situace označovala termínem souběžná jízda.
  • Řidič odbočující vpravo musí dát přednost tramvajím jedoucím po jeho levé straně (nejdříve tedy projede tramvaj, a teprve potom auto). Tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo, musí dát přednost v jízdě i tramvaji na straně pravé.
  • Při odbočování vlevo mají přednost tramvaje jedoucí v obou směrech. Výjimkou je situace, kdy vám svítí zeleně signál pro opuštění křižovatky nebo signál se směrovou (vyklizovací) šipkou.

V praxi má tedy tramvaj odbočující vpravo nebo vlevo vždy přednost – platí to však jen pro vozidla, která jedou stejným směrem jako tramvaj. Kdyby jela proti vám, platí pro ni ustanovení silničního zákona o odbočování vlevo. Dává tedy přednost všem protijedoucím vozům.

Najíždění na tramvajový pás

Posledním nešvarem, který můžeme často vidět v ranní městské špičce, je najíždění do tramvajového pruhu a jeho blokování. Zákon vymezuje přesně situace, kdy se lze pohybovat po tramvajovém pruhu v úrovni vozovky, a to: objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa.

Na tramvajový pás nad úrovní vozovky zvýšený či snížený, nebo oddělený obrubníkem, se smí vjíždět jen v příčném směru, a to jen na místech k tomu uzpůsobených. V každém případě však platí, že při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj. Nesmí ji donutit zastavit nebo snížit rychlost (což se bohužel děje poměrně často).

Kdy má MHD přednost

Toto jsou jediné případy, kdy je třeba se k tramvaji chovat zvláštním způsobem. Ve všech ostatních situacích pro ni platí stejná pravidla jako pro ostatní účastníky silničního provozu. A to včetně dopravního značení, např. tramvaj jedoucí ke křižovatce z označené vedlejší silnice, musí dát přednost těm, kdo jedou po hlavní. Stejně tak se řídí světelnou signalizací; nemusí ovšem dávat přednost chodcům, a to ani na přechodu.

Respektování pravidel silničního provozu je zárukou hladkého a bezpečného provozu na pozemních komunikacích. Samozřejmě se to lépe říká než provádí, a v praxi se nejspíš vždycky najde někdo, kdo bude pravidla úmyslně porušovat …kdyby ale přinejmenším polovina řidičů uměla správně reagovat, byla by situace na silnicích podstatně lepší.